Deklaracja dostępności

Deklarację sporządzono 08.02.2021r

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

02-492 Warszawa, ul. Cietrzewia 22a

Dostępność strony internetowej

Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

1.Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji

2. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć

3. Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powody wyłączenia:

– część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 04.09.2002r. data ostatniej istotnej zmiany 01.09.2009r. zmian domeny na sp94wawpl.

Oświadczenie sporządzono dnia 08.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres poczty elektronicznej dyrektor@sp94.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 863 73 12.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. Cietrzewia 22a, 02 -492 Warszawa.

Sposób dojazdu.
Budynek znajduje się przy ulicy Cietrzewia 22a . Dojścia piesze są od ulic Popularnej, Krańcowej, Sobótki. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody. Do drzwi wejściowych można wejść na płaskiej powierzchni utwardzonej kostką. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
Dojazd rowerem od ulic Popularnej, Krańcowej, Sobótki – częściowo wyznaczone ścieżki rowerowe. Stojak dla rowerów usytuowany z lewej i prawej strony budynku.
Najbliższa stacja PKP Włochy znajduje się w odległości do około 1000 metrów. Najbliższy przystanek autobusowy: kierunek Centrum, autobusy linii: 127, 191,178) znajduje się w odległości do 200 metrów.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Popularnej. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku.
Postój taksówek znajduje się na ul. Dźwigowej około 1500 metrów od budynku Szkoły.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście na teren szkoły może od strony ulicy Cietrzewia lub ulicy Zbocze lub furtką prowadzącą od alei przy stawie Cietrzewia. Od strony ulicy Cietrzewia można wejść furtką o szerokości 106 cm., która prowadzi chodnikiem o szerokości 200 cm. i długości 40 metrów. do wejścia A – wejście główne
Po lewej stronie furtki znajduje się tablica informacyjna Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Nad wejściem głównym znajduje się czerwona tablica informacyjna: Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Warszawa, ul Cietrzewia 22a. Wejście jest wyposażone w drzwi o szerokości 90 cm  otwierane na zewnątrz, za którymi usytuowane są drugie drzwi otwierane do wewnątrz również o szerokości 90 cm z możliwością otwarci do 120 cm.  Na wprost znajdują się szerokie schody o 5 pięciu stopniach, a po lewej stronie są schody do przyziemia. W przyziemiu znajdują się szatnie uczniowskie bez dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo Hol wejściowy jest przestronny, jasny bez oznakowania dotykowego na posadzce, po prawej stronie znajduje się stanowisko portiera, który udziela informacji i kieruje do odpowiednich pomieszczeń Po lewej stronie wejścia znajduje się tablica informacyjna odnośnie usytuowania pomieszczeń w budynku na poszczególnych kondygnacjach. Brak pętli indukcyjnej. Schody na wyższe kondygnacje znajdują się centralnie w holu głównym . Na parterze znajdują się : po prawej stronie od wejścia za szklanymi drzwiami o szerokości 138 cm. – 5 sal lekcyjnych oraz gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej . Po lewej stronie od wejścia są drzwi szklane o szerokości 138 cm. do wschodniego skrzydła budynku, w którym znajduje się po prawej stronie stołówka z kuchnią szkolną, a na wprost sekretariat  dyrekcja szkoły. Za wejściem położony jest korytarz o szerokości 2,08 m i długości 22 metry, który prowadzi do drzwi korytarza o szerokości 80 cm z progiem wysokości 6 cm oznakowanym żółto czarno taśmą.

Do Szkoły można wejść przez drzwi wejścia B, które znajduje się od strony boisk i stawu Cietrzewia. Wejście przeznaczone jest dla uczniów klas młodszych. Przed drzwiami o szerokości 103 cm są schody bez poręczy o dwu stopniach.

Kierując się nieutwardzoną ścieżką gruntową wzdłuż ściany budynku dochodzi się do wejścia C, przed którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych o szerokości 4, 60 m. , nachyleniu 12˚ i długości 14 m. Drzwi są dwuskrzydłowe o szerokości 90 cm każde ze skrzydeł, dalej jest mały korytarz, w którym może zmieścić się wózek dla niepełnosprawnych, za nimi znajdują się drugie drzwi o szerokości 1,80m. Po prawej stronie od drzwi znajduje się winda na I i II kondygnację nowej części budynku Szkoły z możliwością przejazdu łącznikiem do części starej Szkoły. Szerokość drzwi windy wynosi 100 cm. Na lewo od drzwi wejściowych C znajduje się przejście do sali gimnastycznej schodami w dół o 5 stopniach lub zjazdem dla niepełnosprawnych szerokości 93 cm, długości 4,80 m stopniu nachylenia 15˚. Po obydwu stronach zjazdu są poręcze na wysokości 70 cm i 90 cm z każdej strony. Na wprost wejścia wewnętrznego C znajduje się korytarz dojścia do parteru starej części szkoły. Korytarz jest długości 26,5 m i szerokości 2,60 m. , na końcu którego są drzwi szklane od szerokości 1,65m. Dalej jest prosty korytarz o długości 7m i szerokości 2 m, który prowadzi do wyjścia A.
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą w linii prostej symetrycznie po obydwu stronach schodów. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do sal oznakowane są tabliczkami. Drzwi do sal są wyposażone w klamkę oraz zamki na klucz.
W budynku nie ma oznaczeń Braille’a. Oznaczenia numerów pomieszczeń znajdują się na drzwiach do sal. Stopnie schodów są proste, bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne  poręcze.
Winda znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego na końcu korytarza złożonego z dwóch części oddzielonych drzwiami przeciwpożarowymi o szerokości 165 cm. Pierwsza część korytarza jest długości 7 m. Druga część korytarza jest długości 26, 5 m i szerokości 2,30 m. Winda znajduje się na końcu drugiej część korytarza i jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content